x 
Košík - 0,00 €

Košík

Prázdny košík

BEE-SAFE 600 ml

Kód tovaru: 1789
BEE-SAFE 600 ml
BEE-SAFE Dezinfekčný prípravok na chov včiel. 600 ml... celý popis
Cena: 33,10 €
Váha 0.755 KGkg
Momentálne nedostupné
BEE-SAFE 600 ml Ošetrovanie včelstiev
33.1 EUR
1789

BEE-SAFE

Dezinfekčný prípravok na chov včiel

Pokyny na použitie: BEE-SAFE vždy rieďte do vody nepresahujúcej teplotu 45°C.

Preventívna dezinfekcia: Postupujte podľa platného preventívneho sanitačného poriadku. Vykonávajte namáčaním v kúpeli, ručne, penou alebo postrekom aj vysokotlakovými vodnými prístrojmi z dôvodu zabránenia zavlečeniu a rozšíreniu nových ochorení.

Aplikácia namáčaním: Pripravte roztok vhodného objemu v pomere 20 ml/l vody. Rámiky, oplodniačiky, kruhové uzávery a ďalšie drobné pomôcky a nástroje dezinfikujte ponorom v pripravenom kúpeli na 30 minút.

Aplikácia postrekom/penou: Do čistej nádoby pripravte čerstvý roztok v pomere 40 ml/l s pitnou vodou a zamiešajte (napr. 30 ml koncentrátu do 750 ml fľaše s penovým aplikátorom). Úle a ich vybavenie, náradie, sklady a transportnú techniku ​​ošetrite v dávke 300 ml roztoku na 1 m2. Vždy aplikujte na suchý povrch.

Výdatnosť balenia: balenie 750 ml vystačí na ošetrenie 2,5 m2 plochy.

Kontrola účinnosti: Účinný roztok má hnedé sfarbenie. Pri zmene farby do žlta alebo odfarbení vymeňte za čerstvý.

Nebezpečné nákazy: BEE-SAFE je odporúčaný ako dezinfekcia pri nebezpečných nákazách, ako je mor a hniloba včelieho plodu. Pri včelstvách s klinickými príznakmi karanténnych chorôb postupujte podľa vyhlásených mimoriadnych veterinárnych opatrení.

Upozornenie: Pomôcky prichádzajúce po dezinfekcii do priameho styku s potravou včiel, či potravinou ľudí riadne opláchnite pitnou vodou! Na ostatných pomôckach a zariadení nechajte dezinfekciu.

Pokyny pre bezpečné zneškodnenie: Použité roztoky vypúšťajte do kanalizácie. Objemy do 5 litrov prípravku je možné spláchnuť s vodou do kanalizácie. Väčšie objemy odosielajte na zneškodnenie ako zvláštny odpad. Prázdne obaly vypláchnuté vodou likvidujte s normálnym odpadom. Veľké úniky odstrániť vysatím alebo s pomocou pevného sorbetu a uložiť do uzatvárateľných nádob, než budú zneškodnené.

Skladovanie: Skladovať pri miernej teplote v suchej, temnej dobre vetranej miestnosti. Skladovať v originálnych obaloch. Neskladovať v blízkosti oxidačných činidiel (napr. hypochloritu).

Zloženie:

Účinná látka: jód 28,4 g/kg.

Ostatné látky: kyselina ortofosforečná, kyselina sírová, alkohol etoxylát, voda.

Na neprofesionálne použitie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Nevdychujte hmlu. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.

PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI STYKU S KOŽOU: (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Odstráňte obal/obsah v súlade s miestnymi predpismi.

IMG_2359
Zdielať cez

BEE-SAFE

Dezinfekčný prípravok na chov včiel

Pokyny na použitie: BEE-SAFE vždy rieďte do vody nepresahujúcej teplotu 45°C.

Preventívna dezinfekcia: Postupujte podľa platného preventívneho sanitačného poriadku. Vykonávajte namáčaním v kúpeli, ručne, penou alebo postrekom aj vysokotlakovými vodnými prístrojmi z dôvodu zabránenia zavlečeniu a rozšíreniu nových ochorení.

Aplikácia namáčaním: Pripravte roztok vhodného objemu v pomere 20 ml/l vody. Rámiky, oplodniačiky, kruhové uzávery a ďalšie drobné pomôcky a nástroje dezinfikujte ponorom v pripravenom kúpeli na 30 minút.

Aplikácia postrekom/penou: Do čistej nádoby pripravte čerstvý roztok v pomere 40 ml/l s pitnou vodou a zamiešajte (napr. 30 ml koncentrátu do 750 ml fľaše s penovým aplikátorom). Úle a ich vybavenie, náradie, sklady a transportnú techniku ​​ošetrite v dávke 300 ml roztoku na 1 m2. Vždy aplikujte na suchý povrch.

Výdatnosť balenia: balenie 750 ml vystačí na ošetrenie 2,5 m2 plochy.

Kontrola účinnosti: Účinný roztok má hnedé sfarbenie. Pri zmene farby do žlta alebo odfarbení vymeňte za čerstvý.

Nebezpečné nákazy: BEE-SAFE je odporúčaný ako dezinfekcia pri nebezpečných nákazách, ako je mor a hniloba včelieho plodu. Pri včelstvách s klinickými príznakmi karanténnych chorôb postupujte podľa vyhlásených mimoriadnych veterinárnych opatrení.

Upozornenie: Pomôcky prichádzajúce po dezinfekcii do priameho styku s potravou včiel, či potravinou ľudí riadne opláchnite pitnou vodou! Na ostatných pomôckach a zariadení nechajte dezinfekciu.

Pokyny pre bezpečné zneškodnenie: Použité roztoky vypúšťajte do kanalizácie. Objemy do 5 litrov prípravku je možné spláchnuť s vodou do kanalizácie. Väčšie objemy odosielajte na zneškodnenie ako zvláštny odpad. Prázdne obaly vypláchnuté vodou likvidujte s normálnym odpadom. Veľké úniky odstrániť vysatím alebo s pomocou pevného sorbetu a uložiť do uzatvárateľných nádob, než budú zneškodnené.

Skladovanie: Skladovať pri miernej teplote v suchej, temnej dobre vetranej miestnosti. Skladovať v originálnych obaloch. Neskladovať v blízkosti oxidačných činidiel (napr. hypochloritu).

Zloženie:

Účinná látka: jód 28,4 g/kg.

Ostatné látky: kyselina ortofosforečná, kyselina sírová, alkohol etoxylát, voda.

Na neprofesionálne použitie. Uchovávajte mimo dosahu detí. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí. Nevdychujte hmlu. Používajte ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/tvárový štít.

PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie. PRI STYKU S KOŽOU: (alebo s vlasmi): Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte. Opláchnite kožu vodou/osprchujte. PRI VDÝCHNUTÍ: Preneste osobu na čerstvý vzduch a ponechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie. PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich možno vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. Okamžite vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. Odstráňte obal/obsah v súlade s miestnymi predpismi.